Chào mừng các bạn đến với trang Web trường THCS Trần Đăng Ninh, Hà Đông, Hà Nội

Trang nhất » Tin Tức » Hoạt động Đoàn - Đội » Phổ biến giáo dục pháp luật

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chủ nhật - 20/12/2020 13:17
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH

Số: 171b-KH-THCS TĐN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Đông, ngày 7 tháng11 năm 2020
KẾ HOẠCH
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
 NĂM HỌC 2020 - 2021
       Thực hiện kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 09/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021” trên địa bàn thành phố Hà Nội;      
       Thực hiện văn bản số 1006/PGDĐT ngày 26/10/2020  của Ủy ban nhân dân Quận Hà Đông về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục và đào tạo Quận Hà Đông năm học 2020 – 2021;
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021;Trường  THCS Trần Đăng Ninh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU
      1. Mục đích:
- Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh trong toàn trường về pháp luật  nhằm góp phần ổn định môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.
- Thực hiện triển khai tới các đoàn thể, tổ chuyên môn nắm được cách thức tổ chức, triển khai, kiểm tra, đánh giá công tác pháp chế hàng năm nhằm đưa công tác pháp chế hoạt động ổn định, đạt hiệu quả.
- Tăng cường công tác pháp chế, đảm bảo cho nhà trường hoạt động tuân thủ theo pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh trong nhà trường.
2. Yêu cầu:
- Phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh trong toàn trường.
- Lựa chọn nội dung giáo dục pháp luật phù hợp, có hệ thống và bảo đảm hiệu quả thiết thực; nội dung trọng tâm là các quy định pháp luật về giáo dục mới ban hành; các quy định pháp luật mới về cán bộ, công chức, viên chức; Luật Giáo dục; Luật lao động; Điều lệ trường MN; Thông tư, hướng dẫn quy chế dân chủ, thi đua khen thưởng, tài chính, tài sản công, quản lý dạy thêm, học thêm; nội quy, quy chế trong  đơn vị, các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành, tiết kiệm chống lãng phí…
II. NỘI DUNG
   1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam thông qua tổ chức “Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11” góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ pháp luật trở thành công việc tự thân, thói quen hằng ngày; tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật;
  2. Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật;
  3. Tuyên truyền, phổ biến các nội dung phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống tham nhũng; pháp luật về phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; kỷ cương hành chính, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ, trật tự văn minh đô thị, an ninh, an toàn trường học, an toàn giao thông; phòng, chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, phòng chống tác hại của thuốc lá, ma túy…;
  4. Tiếp tục tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường, nơi công cộng, khi tham gia môi trường mạng xã hội và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm; những thông tin về cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử của Thành phố; sử dụng các dịch vụ công mức độ 3, 4 lĩnh vực GDĐT, ứng dụng công nghệ thông tin;
  5. Tổ chức tọa đàm, trao đổi, ngoại khóa trong cán bộ, giáo viên, những nội dung, quy định mới về giáo dục và đào tạo; các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học theo từng cấp học và các quy định liên quan;
 6. Tuyên truyền trong học sinh thông qua hoạt động ngoại khóa bằng các hình thức: sân khấu khóa, vẽ tranh, phát thanh măng non, câu hỏi, tình huống….
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập ban chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
     - Ông:  Lê Ngọc Tuấn - Hiệu trưởng - trưởng ban
     - Bà: Lê Thị Mai Huê - Phó Hiệu trưởng - phó ban
     - Bà: Nguyễn Thị Thu Phương - Phó hiệu trưởng - phó ban
     - Ông: Nguyễn Châm - Chủ tịch công đoàn - Ủy viên
     - Bà: Nguyễn Thị Lượng - Phó bí thư chi đoàn - Ủy viên
     - Bà: Doãn Thị Dung - TPT Đội - Ủy viên
          2. Công tác xây dựng văn bản
Nhà trường căn cứ các văn bản QPPL của UBND quận đang thực hiện liên quan đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh. Xây dựng hướng dẫn cụ thể, chi tiết để nghiêm túc triển khai thực hiện đối với giáo viên và học sinh tại trường, tham gia góp ý vào các dự thảo văn bản QPPL theo quy định của cấp trên
- Nhà trường chủ động tổ chức tập huấn về xây dựng văn bản (Quyết định, thông báo, quy chế, báo cáo…) đảm bảo đúng thể thức, đúng thẩm quyền theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.
3. Công tác kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản
3.1. Đối với  văn bản QPPL
Nhà trường lập hồ sơ theo dõi, rà soát các văn bản Quy phạm pháp luật. Chủ động kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL có liên quan đến Ngành do cơ quan có thẩm quyền ban hành, nhằm kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung khắc phục những hạn chế trong các văn bản QPPL hiện hành.
3.2. Đối với  văn bản hành chính
Tiến hành rà soát các văn bản hành chính do Thủ trưởng cơ quan ban hành trong năm học 2020-2021 như: Quyết định, công văn, hướng dẫn, thông báo, quy chế, điều lệ. Tự kiểm tra về thể thức, thẩm quyền ban hành (theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ); kịp thời xử lý văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật do Thủ trưởng cơ quan ban hành.
4. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021”; Kế hoạch số 365/KH-SGDĐT ngày 06/02/2020 của Sở GDĐT về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; công tác bồi thường Nhà nước; công tác Tư pháp ngành GDĐT Hà Nội năm 2020;
- Kịp thời phổ biến các quy định pháp luật mới liên quan đến GDĐT và các quy định pháp luật phù hợp với từng đối tượng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Luật phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021; Luật An ninh mạng, Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT;
- Nâng cao chất lượng giáo dục an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ, trật tự văn minh đô thị, an ninh, an toàn trường học; phòng, chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, phòng chống tác hại của thuốc lá, ma túy;
- Gắn giáo dục pháp luật với đẩy mạnh tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường, nơi công cộng; tham gia môi trường mạng xã hội; những thông tin về cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử của Thành phố; sử dụng các dịch vụ công mức độ 3, 4 lĩnh vực giáo dục và đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin;
- Lên kế hoạch  tổ chức các  buổi ngoại khóa/học kỳ về các Luật liên quan đến học sinh như: phòng chống tác hại của thuốc lá; an toàn giao thông; quyền và bổn phận trẻ em; phòng chống ma túy, HIV/AIDS cho học sinh; tổ chức có hiệu quả Ngày pháp luật năm 2020; Tham gia dự các môn thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi bộ môn giáo dục công dân, tham dự ngày pháp luật và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tham gia đầy đủ các cuộc thi do Sở GD&ĐT hoặc các Sở ngành của Thành phố
- Tuyên truyền pháp luật phòng chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là tuyên truyền xử lý theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ cho học sinh toàn trường
- Bổ sung nâng cao chất lượng hoạt động của tủ sách pháp luật tại thư viện. Xây dựng và duy trì chuyên mục “Phổ biến, giáo dục pháp luật” trên trang website của đơn vị;
- Đa dạng hóa hình thức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường xã hội hóa trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức trong nhà trường: Công đoàn, đoàn thanh niên, giáo viên đầu mối về tuyên truyền PBGDPL, giáo viên chủ nhiệm lớp trong triển khai tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh;
5. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật
Hiệu trưởng triển khai tuyên truyền, phổ biến các luật, các quy định của Nhà nước, chú ý vấn đề thu - chi, vấn đề tuyển sinh, chuyển trường, dạy thêm, học thêm, an toàn thực phẩm, bán trú, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Nhà trường xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật riêng hoặc lồng ghép vào kế hoạch tuyên truyền phổ biến GDPL của đơn vị; Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật.
6. Công tác cải cách thủ tục hành chính
- Tiếp tục chỉ đạo  nhà trường thực hiện công khai đầy đủ các thủ tục hành chính tại Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố và Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Nhà trường quan tâm đến việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Thành phố. Đảm bảo 100% thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; phấn đấu có ít nhất 90% số hồ sơ của tổ chức, công dân được tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và giải quyết dứt điểm, không có hồ sơ tồn đọng;
- Nhà trường công khai quy trình giải quyết các thủ tục hành chính của Sở tại các Quyết định như Cấp lại bản sao văn bằng cho học sinh; chỉnh sửa nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp, xác minh văn bằng chứng chỉ; chuyển trường cho học sinh; đăng ký thi THPT quốc gia… các việc hành chính của trường liên quan đến người dân như tuyển sinh, lịch trả bằng tốt nghiệp, xin mượn học bạ, xác nhận học bạ, xin xác nhận là học sinh của trường, cấp lại các loại giấy chứng nhận… tại phòng văn thư hành chính, phòng tiếp dân, trên Website của đơn vị.
- Hàng năm, trình Sở các kiến nghị về đơn giản hóa những thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết các TTHC đang thực hiện. Nhà trường phối hợp với Phòng GDĐT quận rà soát, đánh giá quy định các TTHC trọng tâm trong năm 2020, 2021 theo chỉ đạo của UBND Thành phố
Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của trường THCS Trần Đăng Ninh. Yêu cầu các thành viên trong Ban thực hiện công tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT HĐ (để b/c);
- Các bộ phận (để t/h);
- Lưu VT
HIỆU TRƯỞNG
Lê Ngọc Tuấn
                                                                                     
                                                                                              

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Videos

Văn bản mới

Số 15/KH-PGDĐT

Kế hoạch triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số trong các co sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2022 - 2023

Thời gian đăng: 11/05/2023

lượt xem: 128 | lượt tải:39

Số 315/PGDĐT

Công văn kiểm tra đánh giá mức độ chuyển đổi số và thư viện các cơ sở giáo dục

Thời gian đăng: 11/05/2023

lượt xem: 169 | lượt tải:34

Số 26/KH-PGDĐT

Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình "Mái trường an toàn" ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông năm 2023

Thời gian đăng: 20/04/2023

lượt xem: 264 | lượt tải:31

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website qua kênh thông tin nào

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4
Banner 5
Banner 6

Thống kê

  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay669
  • Tháng hiện tại92,804
  • Tổng lượt truy cập1,194,460
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây